Η απόφαση για Ι.και Μ. Πέτρου

1115

Η αρνητική απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης στα καθ’ όλα δίκαια αιτήματα του συλλόγου μας, που αφορούν στην υπόθεση Πέτρου.

Αγαπητά μέλη και φίλοι του συλλόγου.

Όπως όλοι γνωρίζεται Ο ΠΑΛΛΗΝΕΑΣ όταν του έγινε γνωστή η απόφαση με αριθμ.93/ 4-4-2017 του δημοτικού συμβουλίου Παλλήνης ,με την οποία είχε καταργηθεί ο οικογενειακός τάφος των Ιωάννη και Μαρίας Πέτρου αφ ενός και οι ενέργειες στο Κοιμητήριο της Παλλήνης εφ΄ετέρου , ξεκίνησε μία σειρά ενεργειών  για την ανάκληση της απόφασης αυτής ,αλλά και με επιπλέον αιτήματα τα οποία ήταν τα ακόλουθα:

-Αναγνώριση  των Ιωάννη και Μαρίας Πέτρου ως ευεργετών της Δημοτικής Ενότητας  Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης Αττικής.

-Αποδοχή της πρότασης του Συλλόγου μας, να αναλάβει την καταβολή των οφειλόμενων τελών και δη τις βεβαιωμένες οφειλές του εν λόγω τάφου,αφενός της διετίας προ του 2017 επί των οποίων στηρίχθηκε η απόφαση κατάργησης του τάφου και εκταφής των νεκρών, αλλά και εν συνόλω της τελευταίας πενταετίας, με παράλληλη επίδειξη αντιγράφων των εν λόγω βεβαιωτικών πράξεων και ειδικότερα με ημερομηνία προγενέστερη του 2017 για τις οφειλές στις οποίες στηρίχθηκε η απόφαση κατάργησης του 2017.

-Ενημέρωση του Συλλόγου για την τύχη του  επί του τάφου μνημείου.

-Λήψη απόφασης περί εφαρμογής του όρου της διαθήκης της Μαρίας Πέτρου για την αξιοποίηση του οικοπέδου που παραχωρήθηκε  στην τότε κοινότητα και σήμερινό  Δήμο Παλλήνης, με την δημιουργία Δημοτικής Παιδικής Χαράς.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν αρνητική επί του συνόλου των αιτημάτων μας τα οποία πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι δίκαια και εκπροσωπούν την πλειονότητα των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

Επιπλέον τα αιτήματα του συλλόγου ήταν πλήρως τεκμηριομένα από την νομική σύμβουλο του συλλόγου μας την κυρία Παρθενία Κανή.

Φυσικά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν ομόφωνη. Τις θέσεις του ΠΑΛΛΗΝΕΑ στήριξαν και υποστήριξαν οι κκ Μερτύρης Παναγιώτης,Χριστοφιλέας Παναγιώτης,Δασκαλάκη-Πανούση Τριανταφυλλιά,Οικονόμου Αθανάσιος,Καλαντζής Νεκτάριος, Μήλας Κωνσταντίνος, Καρκούλιας Δημήτριος, Κουνενάκη Ειρήνη, Αμοργιανού Μαρία,Κόπτη Μαρία Μιλια ,Πασχαλίδου Θεοδώρα,Ρίζας Γεώργιος,Κωνσταντάς Σπυρίδων.

Σας παραθέτουμε κατωτέρω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας ,αλλά και σημειώνουμε τις παρατηρήσεις μας επί της αρνητικής εισήγησης που έγινε και που επ΄αυτής βασίστηκε η απορριπτική απόφαση.( και η οποία ουδόλως έλαβε υπόψιν της την επιθυμία των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης).

1ον.Στον Κανονισμό Κοιμητηρίου του Δήμου Παλλήνης αναφέρονται τα κάτωθι:

Οικογενειακοί τάφοι.

Άρθρο 10 παρ. 6. Όταν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος οικογενειακού τάφου καθώς επίσης και όλοι οι δικαιούχοι που προαναφέρθηκαν και αφού παρέλθει πενταετία από την τελευταία ταφή  ή εφόσον παραιτηθούν δικαιώματος της περαιτέρω χρήσεως αυτού,το δικαίωμα χρήσεως περιέρχεται στο Δήμο ο οποίος δύναται να τον μετατρέπει σε τάφο τριετούς χρήσεως.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως από το νόμο ή τον παρόντα κανονισμό ,αυτοί καλούνται με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται στις τοπικές εφημερίδες ή με εξώδικη πρόσκληση κατά τας διατάξεις του Κ.Π.Δ.,να προσέλθουν εντός εύλογης προθεσμίας και να αποδείξουν την συγγένεια.Η διαπίστωση γίνεται με πράξη του εφόρου του κοιμητηρίου και η μετατροπή του με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

‘Αρθρο 10.παρ 10. Οικογενειακοί τάφοι για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους ,δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν και περιέρχονται στον Δήμο μετά παρέλευση 5ετίας ,δυναμένου ελευθέρως να να τους παραχωρήσει κατά τις διατάξεις του παρόντος.

Σημειώνουμε ότι : Η παρ. 6 αναφέρεται στην ελεύθερη διάθεση του τάφου από τον Δήμο (και όχι υποχρέωση κατάργησης) αν εκλείψουν ανιόντες – κατιόντες πρώτου βαθμού.

H  παρ. 10 στην κατάργηση λόγω μη καταβολής τελών. σε έτερο άρθρο αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για ιστορικά πρόσωπα τα τέλη, σε περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει να συνεχίσει η χρήση του ως είχε,πληρώνονται από τους συγγενείς (εγγύτερους)

Αυτό το οποίο καταλαβαίνει κανείς από την απόφαση και εκεί στηρίχθηκε η αίτησή μας, ότι ο Δήμος παρελθούσης πενταετίας από το 89 αποφάσισε τιμής ένεκεν να διαθέσει ελευθέρως ως είχε δικαίωμα τον τάφο διατηρώντας την χρήση που ήδη είχε, δηλαδή οικογενειακός τάφος Μαρίας και Ιωάννη Πέτρου.

Όμως επειδή οι εγγύτεροι – εν προκειμένω- Οικονόμου, δεν πλήρωσαν τα τέλη, αναγκαστικά τον κατήργησε. Αυτό προκύπτει από το σώμα της απόφασης και εκεί στηρίχθηκε η αίτησή μας.

Όλα τα υπόλοιπα είναι κακές παρερμηνείες.

Το ένα αναιρεί το άλλο οπότε έχουμε αντιφατική εισήγηση.

Άρθρο 6 παρ 9 του Κανονισμού Κοιμητηρίου.

Δεν παραχωρούνται ούτε καταστρέφονται τάφοι ιστορικών προσώπων ως και τάφοι επί των οποίων υπάρχουν καλλιτεχνικά έργα.Αυτό κρίνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Εφορίας νεότερων μνημείων.

Άρθρο 8 παρ 7 του κανονισμού Κοιμητηρίου.

Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων και τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα μνημεία ,μετά την εκταφή παραμένουν στο κοιμητήριο,θεωρούνται περιουσία του και απαγορεύεται να μεταφερθούν από αυτό.Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να επιτρέψει την εκποίηση τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Άρθρο 8 παρ 8 του Κανονισμού Κοιμητηρίου.

Αντικείμενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων ,κατά την εκταφή επιστρέφονται στους συγγενείς του νεκρού,εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους επτά ημέρες πριν την εκταφή.

Με βάση το ανωτέρω αναφερόμενο άρθρο 6 παρ 9 του Κ.Κ. το επί του τάφου  καλλιτέχνημα δεν μπορούσε να καταστραφεί χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και  της εφορίας Νεότερων Μνημείων.

Ακόμη και αν αυτό δεν θεωρούνταν καλλιτέχνημα,βάσει του άρθρου 8 παρ. 7 και 8 του ίδιου κανονισμού  τα υλικά αποτελούν περιουσία του Δήμου και εκποιούνται μόνο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 Η απόφαση του 2017 κατήργησε τον τάφο δεν αποφάσισε όμως ούτε την εκποίηση του υλικού ούτε την μεταφορά.

Σημαντικό στοιχείο είναι η ανακολουθία στην εισήγηση του Δημάρχου από την μία λέει η Μ.Πέτρου ενταφιάστηκε το 89 στον τάφο του αδερφού της και από την άλλη στον τάφο της μητέρας της Ελένης. Η Μαρία Πέτρου υπάρχει σε δύο τάφους;;;;;;

Παραθέτουμε κατωτέρω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία απορρίπτει τα αιτήματα τα οποία παρέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΛΛΗΝΕΑ,τα στήριξε νομικά η σύμβουλος του συλλόγου,τα συνυπέγραψαν ογδόντα μέλη και φίλοι ,τα υποστήριξαν δέκα τρία μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και που η πλειονότητα των κατοίκων της Παλλήνης ευχόταν να υπερψηφιστούν από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας στήριξαν και μας υποστήριξαν.

Λυπούμεθα αλλά δεν εγκαταλείπουμε. Συνεχίζουμε, έχοντας πάντοτε κατά νου το αναγραφόμενο στο ιδρυτικό καταστατικό του συλλόγου μας ” Σκοπός του συλλόγου είναι….η ηθική εξύψωσις των μελών του συλλόγου,…….γενικώς θα ενεργείται ότι παρεμφερές που σκοπόν θα έχει τον εξωραϊσμό της περιοχής και την εξύψωση του  πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής…”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΛΛΗΝΕΑ

Διαβάστε εδώ την αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης στο αίτημα του Παλληνέα

Καμία δημοσίευση για προβολή